مه من

ای که ازکلک دل انگیز هنرنقش خدایی         

حیف باشدمه من کاین همه ازمهرجدای                                                           

گفته بودم جگرم خون نکنی بازکجایی

من ندانستم ازاول که توبی مهرووفایی

عهدنابستن ازآن به که ببندی ونپایی

 مدعی طعنه زنددرغم عشق توزیادم

 وین نداندکه من ازبهرعشق توزادم

                                             

/ 1 نظر / 15 بازدید
سجاد

وبت عالیه لینکیدمت